Slide background
Slide background
Algemene Voorwaarden van Praktijk de Krachtboom, gevestigd te Noordwijk ZH
Versie geldig vanaf 1 december 2014
 


1. Algemeen

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Praktijk de Krachtboom. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Praktijk de Krachtboom. Op verzoek zendt ik u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Praktijk de Krachtboom behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Praktijk de Krachtboom erkend.
1.4 Praktijk de Krachtboom garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Praktijk de Krachtboom bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordag het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Praktijk de Krachtboom zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Praktijk de Krachtboom geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wetttelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijds prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% of 6% BTW.
 

4. Zichttermijn/ herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgaaf van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Praktijk de Krachtboom heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen dit termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Praktijk de Krachtboom. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggezonden, bijvoorbeeld door middel van  een bewijs van postbezorging. Terugzending van zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accesoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachting van hetgeen is bepaald in vorige zin, draagt Praktijk de Krachtboom er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledig aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
*diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 7 werkdagen
*goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiele markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
*goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd en die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
*voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld opleidingen, cursussen en workshops.
*audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 

5. Gegevensbeheer, privacyverklaring

5.1 Indien u een bestelling plaatst en/of dienst afneemt bij Praktijk de Krachtboom, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Praktijk de Krachtboom. Praktijk de Krachtboom houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Praktijk de Krachtboom vraagt uw toestemming die nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens.
5.3. Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
5.3 U heeft het recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens.
5.4 U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat Praktijk de Krachtboom onjuist met uw persoonsgegevens omgaat. 
5.5 Praktijk de Krachtboom respecteert de privacy van de gebruiker van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.6 Praktijk de Krachtboom maakt geen gebruik van Cookies.
5.7 Gegevens die Praktijk de Krachtboom zelf heeft gegenereerd die direct verband houden met de zorg en ondersteuning aan de cliënt (gezondheidsgegevens) worden 15 jaar bewaard.
5.8 Gegevens die Praktijk de Krachtboom zelf heeft gegenereerd die verband houden met de boekhhoudplicht/financiële administratie worden 7 jaar bewaard.
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt:
*voor en achternaam
*Geslacht
*Beroep
*Geboortedatum
*Adresgegevens
*Telefoonnummer
*Emailadres
*BSN, voor declaratie van facturen bij uw zorgverzekeraar
*Medische gegevens
*Gebruik medicijnen
*Behandelmethoden en voortgang proces
 
 
 

6. Garantie

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de recht en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst direct te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Praktijk de Krachtboom) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Praktijk de Krachtboom en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Praktijk de Krachtboom) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Praktijk de Krachtboom gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Praktijk de Krachtboom voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede inbegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Praktijk de Krachtboom is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6. deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Praktijk de Krachtboom in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzigingen van Praktijk de Krachtboom en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Praktijk de Krachtboom zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Praktijk de Krachtboom slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Praktijk de Krachtboom gelden niet automatisch bij nabestellingen.
7.5 Praktijk de Krachtboom kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van krachtt, indien schriftelijk overeengekomen.
 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Praktijk de Krachtboom en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Praktijk de Krachtboom opo haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Praktijk de Krachtboom behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Praktijk de Krachtboom gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 

10. Overmacht

10.1 Praktijk de Krachtboom is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door mijn toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Praktijk de Krachtboom alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebrek in hulp-transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Praktijk de Krachtboom behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Praktijk de Krachtboom gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Praktijk de Krachtboom bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Praktijk de Krachtboom is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg de website.
 

12. Eigendomsbehoud

12.1 Eigendom van alle door Praktijk de Krachtboom aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Praktijk de Krachtboom zolang de afnemer de vorderingen van Praktijk de Krachtboom uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Praktijk de Krachtboom wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ten zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Praktijk de Krachtboom geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Praktijk de Krachtboom haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinde en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doe gelden, is de afnemer verplicht Praktijk de Krachtboom zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Praktijk de Krachtboom.
 

13. Toepasselijk recht/bevoegd rechter

13.1 Op alle overeenkomsten in het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Praktijk de Krachtboom en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement in Den Haag kennis, tenzij Praktijk de Krachtboom er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 
 

Praktijk de Krachtboom

Hogeweg 23
2201 AN Noordwijk ZH
T: 06-13637975
E: stuur een mail

Praktijkgegevens

KvK: 55117333
BTW: NL169415831B01
Bank: NL12INGB0005796427
Algemene voorwaarden & Privacyregeling 

Aangesloten bij

Adiona websitebanner transparant 300x150  Sensikids coach

Zuiver van hart, trekken we lerend de wereld door en raken in de ban van alles om ons heen. Je bent steeds ergens naar op zoek, maar het ontgaat je, dat je wat je zoekt al bent.

Facebook zwart 2